ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯ ವಿವರ


ಮಂಗಳಾರತಿ 5-00
ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ 10-00
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನೆ 20-00
ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ 40-00
ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತ 60-00
1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ 30-00
ಮಹಾಪೂಜೆ 350-00
ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವೃತ 90-00
ಸಣ್ಣ ರಂಗಪೂಜೆ -ಸಕ್ಕರೆ 500-00
ಸಣ್ಣ ರಂಗಪೂಜೆ -ಬೆಲ್ಲ 600-00
ಮಧ್ಯಮ ರಂಗಪೂಜೆ 600-00
ಮಹಾರಂಗಪೂಜೆ (ಉತ್ಸವ ಸಹಿತ ) 700-00
ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ 300-00
ಉಪನಿಷತ್ ಅಭಿಷೇಕ (೨೧ ಆವರ್ತನ ) 300-00
ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ 500-00
ಹೊವಿನ ಪೂಜೆ (ಹೊ ವಿನಹ ) 130-00
ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ 200-00
ಪುಷ್ಪಕ ರಥೋತ್ಸವ 2000-00
ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ 3500-00
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ 160-00
ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಗಣಹೋಮದಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 430-00
ವಿವರ ಪಡೆದು ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸೇವಾದಿಗಳು

ವಾಹನ ಪೂಜೆ 125 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ
1000ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ತುಲುಭಾರ
48ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ 108ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ
108ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಗಣಪತಿ ಉಪನಿಷತ್
ಹೋಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಹರಾ ಚತುರ್ಥಿ ವೃತ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಕಾಣಿಕೆ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಕಾಣಿಕೆ
Mangalarathi 5-00
Panchakajjaya 10-00
Astothara Shatanamarchane 20-00
Ksheerabhisheka 40-00
Harivana Naivedya Panchamritha 60-00
1 Coconut Ganahoma 30-00
Maha Pooja 350-00
Satya Ganapathi Vritha 90-00
Snna Rangapooja-Sakkare 500-00
Snna Rangapooja-Kadle Bella 600-00
Madyama Ranga Pooja 600-00
Maha Ranga pooja 700-00
Sahasra Namarchanaa 300-00
Upanishath Abhisheka (21 Times) 300-00
Trikala Pooje 500-00
Hoovina Pooje (Excluding Coast of Flower) 130-00
Alankara Pooje 200-00
Pushpaka Rathosthava 2000-00
Rajatha Rathostava 3500-00
Satyanarayana Vritha 160-00
Monthly Ganahoma 1 year (One Coconut) 430-00
Other Sevas On Enquiry

Vahana Pooje 152 Cocounut Moodu Ganapathi
1000 Cocounut Moodu Ganapathi Mudi Akki Kadubu
48 Cocounut Moodu Ganapathi 108 Cocounut Moodu Ganapathi
1008 Cocounut Moodu Ganapathi Artah Sheerva Ganapathi Upanishath Homa Kanika
Sankasta Chturthi Vritha Udyapana Kanika Styanarayana Vritha Udyapana Kanika
Thulabhara