ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುವಂಶಿಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು
  • ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀರಮಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು – ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು
  • ಶ್ರೀ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಿರಂಜನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು – ಮೊಕ್ತೇಸರರು
ಶ್ರೀ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹನೀಯರು.

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೂಲ ಪುರುಷರು

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಉಪಾದ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಂಭರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ