ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ಅಧ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ