ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ವಿಜ್ರಂಬಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಚಥುರ್ಥಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು