ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 

ತಾ || 08-12-2018

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ ಹೋಮ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಾಪೂಜೆ

ರಾತ್ರಿ : ರಂಗಪೊಜಾ, ಡೋಲಾರೋಹಣ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ತಾ || 09-12-20178

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯಾ , ರವಿವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಉಪನಿಶತ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ವೃತ, ಮಹಾಪೂಜೆ.

ರಾತ್ರಿ : ಪುರಮೆರವಣಿಗೆ, ರಂಗಪೂಜಾ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ತಾ || 10-12-2018

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯಾ ಸೋಮವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿ ಜನನ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ

ರಾತ್ರಿ :ಪುರಮೆರವಣಿಗೆ, ರಂಗಪೂಜಾ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ .

ತಾ || 11-12-2018

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ಪೂರ್ವಕ “ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ನಾಳಿಕೇರ ಮಹಾಗಣಯಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ” ಭಜಕರಿಂದ ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ “ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ”

ಸಂಜೆ: ಗಂಟೆ 7.00ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ, ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ

ತಾ || 12-12-2018

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ , ಅವಭ್ರತ ಸ್ನಾನ, ವಸಂತಾರಾಧನೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ