ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ


25- 08-21 ನೇ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ